Stadgar

Föreningens stadgar

§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att uppmuntra och bedriva konstnärlig verksamhet och att skapa intresse för konst i olika former samt att främja kontakten mellan konstutövare och publik.

§ 2 Verksamhet
Föreningen skall
– stimulera till och arrangera utställningar; separata, i grupp och temautställningar.
Föreningen kan även
– vidareutbilda genom t.ex. studiecirklar, kurser, museibesök, friluftsmåleri, konstresor etc.
– samarbeta med olika organisationer, privata eller offentliga och i samband härmed arrangera konstutställningar.
– delta i och utföra olika projektarbeten

-ordna speciella rabatter för medlemmarna, när det gäller konstnärsmaterial.

§ 3 Medlemskap
Föreningen är opolitisk, ideell och öppen för allmänheten samt konstnärer.

Ang. hedersmedlemskap: nya hedersmedlemskap beviljas ej.
Nuvarande hedersmedlemmar behåller sina rättigheter, dock ej rösträtt på års-och medlemsmöten. Rösträtten på sådana möten förutsätter att medlemsavgiften är betald.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift trots påminnelse får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet avslutas i sådant fall omedelbart efter årsmötet avseende verksamhetsåret då medlemmen senast betalade medlemsavgift.
I annat fall, och detta gäller alla former av medlemskap, får medlemskap endast avslutas då medlem uppenbart motarbetat föreningens verksamhetsidé eller på annat sätt skadat föreningen eller föreningens intressen. Beslut om sådant avslutande av medlemskap fattas av årsmötet med ¾ majoritet efter inlämnad motion eller proposition. Under sådana omständigheter kan styrelsen kalla till extra medlemsmöte.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmöte för nästföljande år.

§ 5 Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter samt minst två suppleanter. Årsmötet utser ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Mandattiden är två år, ordförande och hälften av ledamöterna väljs ojämna år, övriga ledamöter väljs jämna år. Suppleanter väljs på ett år.

§ 6 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst tre gånger årligen. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av en majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollen justeras av ordförande och skall godkännas vid nästkommande sammanträde.

§ 7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8 Firmatecknare
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen
äger rätt att delegera tecknande via fullmakt av föreningens firma
till övrig medlem.

§ 9 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av vid årsmötet utsedda revisorer.

§ 10 Förvaltningsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast den 20 februari.

§ 11 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall tillsammans med dagordning och förvaltningsberättelse
delges medlemmarna senast 14 dagar före mötets hållande. Årsmöte bör
hållas före mars månads utgång. Kallelse till medlemsmöte delges
medlemmarna senast 14 dagar före mötets hållande.

§ 12 Motioner
Motioner skall för att förplikta till beslut, vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötets hållande.

§ 13 Årsmöte
Årsmötes dagordning bör omfatta följande punkter: Årsmötets öppnande. Årsmötes behöriga utlysande. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare, varav en tillika rösträknare. Anteckning av närvarande. Godkännande av dagordning. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen. Föredragning av revisionsberättelsen. Styrelsens ansvarsfrihet. Antagande av verksamhetsplan och budget. Val av styrelse samt  suppleanter. Val av revisorer samt suppleanter. Val av valberedning. Beslut om årsavgift. Behandling av motioner. Övriga frågor. Avslutning.

§ 14 Stadgeändring
Stadgarna kan ändras genom två på varandra följande medlemsmöten,
varav det ena ordinarie årsmöte.

§ 15 Upplösning
För upplösning av Föreningen Roslagsmålarna fordras beslut härom på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ordinarie årsmöte. Sådant beslut skall fattas med tre fjärdedels majoritet räknat på antalet närvarande medlemmar vid respektive möte. Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar en organisation med 90-konto.

stadgar-190612